تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
628,00020 گیگیک ماهه
964,00040 گیگیک ماهه
1,564,00080 گیگیک ماهه
2,614,000150 گیگیک ماهه
1,684,00060 گیگسه ماهه
2,584,000120 گیگسه ماهه
4,384,000240 گیگسه ماهه
7,534,000450 گیگسه ماهه
3,214,000120 گیگشش ماهه
5,014,000240 گیگشش ماهه
8,614,000480 گیگشش ماهه
14,914,000900 گیگشش ماهه
4,774,000140 گیگیک ساله
6,274,000240 گیگیک ساله
9,874,000480 گیگیک ساله
1,7074,000960 گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
1,909,00075 گیگسه ماهه
3,664,000150 گیگشش ماهه
10,414,000600 گیگشش ماهه
5,374,000180 گیگیک ساله
29,674,0001800 گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۳۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
5,974,000220 گیگیک ساله
7,924,000350 گیگیک ساله
11,674,000600 گیگیک ساله
20,674,0001200 گیگیک ساله
29,674,0001800 گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
1,264,00060 گیگیک ماهه
1,864,000100 گیگیک ماهه
3,364,000200 گیگیک ماهه
4,864,000300 گیگیک ماهه
7,864,000500 گیگیک ماهه
2.584.000120 گیگسه ماهه
3,484,000180 گیگسه ماهه
5,284,000300 گیگسه ماهه
6,784,000400 گیگسه ماهه
9,784,000600 گیگسه ماهه
14,284,000900 گیگسه ماهه
23,194,0001500 گیگسه ماهه
7,414,000400 گیگشش ماهه
14,914,000900 گیگشش ماهه
19,234,0001200 گیگشش ماهه
28,484,0001800 گیگشش ماهه
7,174,000300 گیگیک ساله
8,674,000400 گیگیک ساله
10,174,000500 گیگیک ساله
17,674,0001000 گیگیک ساله
25,174,0001500 گیگیک ساله
31,900,0002000 گیگیک ساله
47,674,0003000 گیگیک ساله
77,674,0005000 گیگیک ساله
152,674,00010000گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
10 مگابیت

تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
628,00020 گیگیک ماهه
964,00040 گیگیک ماهه
1,564,00080 گیگیک ماهه
2,614,000150 گیگیک ماهه
1,684,00060 گیگسه ماهه
2,584,000120 گیگسه ماهه
4,384,000240 گیگسه ماهه
7,534,000450 گیگسه ماهه
3,214,000120 گیگشش ماهه
5,014,000240 گیگشش ماهه
8,614,000480 گیگشش ماهه
14,914,000900 گیگشش ماهه
4,774,000140 گیگیک ساله
6,274,000240 گیگیک ساله
9,874,000480 گیگیک ساله
1,7074,000960 گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
20 مگابیت

تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
1,909,00075 گیگسه ماهه
3,664,000150 گیگشش ماهه
10,414,000600 گیگشش ماهه
5,374,000180 گیگیک ساله
29,674,0001800 گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
30 مگابیت

تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۳۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
5,974,000220 گیگیک ساله
7,924,000350 گیگیک ساله
11,674,000600 گیگیک ساله
20,674,0001200 گیگیک ساله
29,674,0001800 گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
40 مگابیت

تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
1,264,00060 گیگیک ماهه
1,864,000100 گیگیک ماهه
3,364,000200 گیگیک ماهه
4,864,000300 گیگیک ماهه
7,864,000500 گیگیک ماهه
2.584.000120 گیگسه ماهه
3,484,000180 گیگسه ماهه
5,284,000300 گیگسه ماهه
6,784,000400 گیگسه ماهه
9,784,000600 گیگسه ماهه
14,284,000900 گیگسه ماهه
23,194,0001500 گیگسه ماهه
7,414,000400 گیگشش ماهه
14,914,000900 گیگشش ماهه
19,234,0001200 گیگشش ماهه
28,484,0001800 گیگشش ماهه
7,174,000300 گیگیک ساله
8,674,000400 گیگیک ساله
10,174,000500 گیگیک ساله
17,674,0001000 گیگیک ساله
25,174,0001500 گیگیک ساله
31,900,0002000 گیگیک ساله
47,674,0003000 گیگیک ساله
77,674,0005000 گیگیک ساله
152,674,00010000گیگیک ساله
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.

تعرفه ترافیک اضافی

حجم ترافیکمبلغ (ریال)
3 گیگ ترافیک بین الملل90,000
5 گیگ ترافیک بین الملل134,000
10 گیگ ترافیک بین الملل244,000
20 گیگ ترافیک بین الملل424,000
50 گیگ ترافیک بین الملل904,000
100 گیگ ترافیک بین الملل1,654,000
500 گیگ ترافیک بین الملل7,654,000
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
فهرست